Privacy verklaring

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Unlock Belgium, een initiatief van Scorpio Lombardi BV, (hierna “Wij” of “Onze” of “Ons”) begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website www.unlockbelgium.be. bezoekt. Op het moment dat u onze website bezoekt, zullen wij alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving. Deze Privacy verklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze website, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. Transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens is een cruciaal onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU-verordening 2016/679 in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation de "GDPR") en alle andere toepasselijke nationale wetten die van invloed zijn op de verwerking van persoonsgegevens, zoals de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van deze Privacy verklaring is dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet - en regelgeving worden verwerkt. Ook wordt rekening gehouden met beginselen zoals behoorlijke en zorgvuldige verwerking. Lees deze Privacy verklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

1.3 Beginselen bij de verwerking van persoonsgegevens

Om aan het bovenstaande te voldoen, gelden de volgende uitgangspunten: - Alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn gebaseerd op een van de gronden zoals aangeduid in artikel 6 van de AVG en de kaderwet van 30 juli 2018; - Voorafgaand aan de verwerking worden de gerechtvaardigde doeleinden geformuleerd. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt zijn uitdrukkelijk en in een eenvoudige taal omschreven; - De verwerking van persoonsgegevens is, met het oog op het doel, ter zake dienend. Dit betekent dat de hoeveelheid persoonsgegevens en het soort persoonsgegevens beperkt blijft tot de persoonsgegevens die noodzakelijk worden geacht voor het gespecificeerde doel ; - De verwerking van persoonsgegevens is in redelijke verhouding tot het beoogde doel. In het verlengde hiervan geschiedt de verwerking van persoonsgegevens op de minst ingrijpende wijze ; -Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen, zodat de te verwerken persoonsgegevens juist en actueel zijn; - Conform de toepasselijke beveiligingsnormen worden persoonsgegevens passend beveiligd; - Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijke zijn verkregen; - Persoonsgegevens worden niet langer verwerkt dan noodzakelijk wordt geacht voor de vastgestelde doeleinden van de verwerking; - De rechten van betrokkenen worden gerespecteerd en in acht genomen;

2. Contactgegevens

Onze website worden aangeboden en beheerd door Scorpio Lombardi BV. Wij zijn geregistreerd in België onder ondernemingsnummer 0536.901.136 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Burchtstraat 4, 3000 Leuven. U kunt contact met ons opnemen: (a) per post, naar het hierboven vermelde postadres; (b) per e-mail, met gebruikmaking van hello@unlockbelgium.be

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1 Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

In paragraaf 3.1.1t/m 3.1.4 zullen wij per categorie van persoonsgegevens de volgende onderwerpen uiteenzetten: a) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben gekregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens; b) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en c) de rechtsgrondslagen van de verwerking. Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in deze privacy verklaring worden geïdentificeerd verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.1.1 Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website verwerken ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, hoeveel keer er gezocht wordt op een bepaalde term op de zoekresultatenpagina (maar niet door wie of wanneer), hoe vaak er op een filter in de facetnavigatie geklikt wordt (maar niet wie erop klikt of wanneer), gegevens over of de gebruiker al dan niet de slide-out onderaan de pagina weg geklikt heeft. Dit om ervoor te zorgen dat deze niet tevoorschijn blijft komen na het wegklikken, gegevens over of de gebruiker niet ingelogd is vanwege technische redenen. Daarnaast worden de geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden (ook van externe websites), alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming en/of onze legitieme belangen, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie verklaring.

3.1.2 Social media plugin gegevens

Indien u toestemming heeft gegeven om deze cookies te plaatsen, is het volgende van toepassing. Op bepaalde webpagina's van onze website worden zogenaamde social media -plug-ins geïmplementeerd, met name de button van Facebook, Inc. Door deze functie kunt u de webpagina delen op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wanneer u een pagina bezoekt waarop deze button wordt weergegeven, maakt uw browser een directe verbinding met de betreffende Facebook-server en laadt van daaruit de button. Tegelijkertijd weet Facebook dat de betreffende pagina op onze website is bezocht. Wij geven de persoonsgegevens door aan Facebook, maar hebben geen invloed op de gegevens die Facebook verzamelt op basis van de knoppen. Indien u echter niet op de betreffende knoppen klikt, worden er volgens de beschikbare informatie geen persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen, tenzij u bent ingelogd op uw Facebook account. In dat geval kunnen bepaalde gebruikersgegevens (waaronder uw IP-adres op dat moment) worden verzameld en gekoppeld aan de reeds bij Facebook aanwezige accountgegevens. Als u dit wilt voorkomen, die nt u uit te loggen uit uw social media-account voordat u onze website bezoekt. Daarnaast kan het aanklikken van een knop ook leiden tot het verzamelen van bepaalde gegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker. Facebook kunnen ook cookies plaatsen, tenzij u de acceptatie en opslag van cookies hebt uitgeschakeld. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de Privacy Verklaring van Facebook.

3.1.3 Direct marketinggegevens

Wij kunnen informatie die u ons verstrekt om te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven verwerken ("communicatiegegevens"). De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven toe te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming.

3.1.4 Correspondentiegegevens

Wij kunnen informatie die is vervat in of betrekking heeft op een communicatie die u ons stuurt verwerken ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metagegevens die met de communicatie verband houden omvatten. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze website en onze zakelijke en communicatie met gebruikers.

Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde diensten te leveren. Met andere woorden: wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons. Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden.

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan organisaties waarmee wij samenwerken (onder andere:_________). Deze partijen worden op de website of in dit document geïdentificeerd. De doorgifte wordt vermeld aan u en er wordt van u een uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor de doorgifte. In de meeste gevallen heeft de doorgifte als doel deze partijen in staat te stellen contact met u op te nemen en/of om u relevante diensten aan te bieden. Voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens treedt deze partner op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na contact met u, verstrekt de partner u zijn eigen privacyverklaring, dat van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

In beginsel zullen wij uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de "EER"). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen. Daarnaast kunnen wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de European Commission. Zoals eerder vermeld maakt onze website gebruik van social media plugin button van Facebook Inc.. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de doorgifte van de persoonsgegevens. Wij hebben helaas geen invloed of informatie omtrent de verdere verwerking door Facebook. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Facebook verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Als we uw persoonsgegevens met andere organisaties delen, zullen wij dit in overeenstemming met deze Privacy Verklaring doen, zodat de verwerking rechtmatig is. 6. Bewaren en verwijderen van uw persoonsgegevens Persoonsgegevens die wij voor de doeleinden beschreven in paragraaf 3.1 verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. Onze website verwerkt de meeste persoonsgegevens door middel van cookies. Voor de bewaartermijnen van desbetreffende cookies, verwijzen wij u naar onze Cookie Verklaring. Onverminderd de bovenstaande, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in opdracht van Ons. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen aan te gaan met onze werknemers en aangestelden. De persoonsgegevens zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

8. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy verklaring. Wij zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in deze privacy verklaring via e -mail.

9.Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten. Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

 • het recht op inzage;

 • het recht op correctie;

 • het recht om te wissen (vergetelheid);

 • het recht om de verwerking te beperken;

 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

 • het recht op gegevensportabiliteit;

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en • het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens. Wij zullen op uw verzoek reageren binnen één maand. Normaal gesproken streven wij er naar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

9.1 Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

9.2 Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

9.3 Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige ver traging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

9.4 Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

9.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat eveneens profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt een profiel opbouwen over u zodat wij u gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Als u op enig moment een actie die wij op basis hiervan ondernemen, wilt bevragen, dan geeft de GDPR u het recht om dat te doen. Neem contact op met ons voor meer informatie aan de hand van de gegevens in deel 2 Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken. Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang.

9.6 Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op: (a) toestemming; of (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

9.7 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in stri jd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Contactgegevens GBA Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

9.8 Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

10 Actualisering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.